ÚvodŽivotní prostředíSystém sídelní zeleněJednoznačné plochy Generelu zeleně

Jednoznačné plochy Generelu zeleně

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euGenerel zeleně města Plzně je základním koncepčním dokumentem pro urbanistickou zeleň ve městě. Nejvýznamnějším výstupem Generelu zeleně je soubor jednoznačných ploch Generelu zeleně, jejichž aktualizace byla schválena usnesením Rady města Plzně č. 782 ze dne 30. 6. 2016. Jedná se o plochy sadovnických úprav většinou umístěných v sídlištní či jiné zástavbě, kde tvoří jejich bezprostřední zázemí. Součástí jednoznačných ploch Generelu zeleně jsou rovněž návrhové plochy vymezené pro realizaci nových ploch zeleně. Správcem Generelu zeleně je Správa veřejného statku města Plzně.

Územní plán Plzeň (2016) vymezuje plochy kvalitní zeleně a nazývá je tzv. plochami urbanistické zeleně. Tyto plochy představují plochy stávající kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně přístupné plochy zeleně (menší park, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové záhony). Kromě vegetace mohou plochy urbanistické zeleně obsahovat i související sadovnické úpravy – např. cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel (například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí ploch urbanistické zeleně může být i technická a dopravní infrastruktura. Vymezení ploch urbanistické zeleně je k nahlédnutí ve výkresové části Územního plánu Plzeň (2016) - konkrétně ve výkresu č. 4 - Koncepce uspořádání krajiny výrokové části a ve výkresu č. 1 - odůvodnění - Koordinační výkres části odůvodnění.

 1043

Dokumenty ke stažení