ÚvodÚzemní plánováníKoncepční dokumenty

Koncepční dokumenty

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: vyborna@plzen.euRevitalizace centrální oblasti

Plzeň má nový koncepční dokument „Revitalizace centrální oblasti“, který se zaměřuje na rozvoj a obnovu centrální části města. Tato nová koncepce zpracovaná Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně je aktualizací a rozšířením dokumentu „Plzeň, centrální oblast města a její oživení“ z roku 2010.

Dokument navrhuje vizi centrální oblasti na příštích 10 a více let a koncepci revitalizace za účelem navrácení „dobré adresy“ do středu města a zpříjemnění života jeho obyvatel všech věkových kategorií. Revitalizace si klade za cíl především zvýšení počtu obyvatel trvale žijících v této části města, zejména vytvořením podmínek pro možnou novou zástavbu. Dále navrhuje zklidnění automobilové dopravy a zkvalitnění veřejných prostranstvích pro trávení volného času. Tato koncepce také vytváří podmínky pro usnadnění pohybu pěších uvnitř centrální oblasti, i ve vztahu k navazujícímu okolí, k řekám a dále do krajiny. Centrální oblast je vymezena dle lokalit stanovených Územním plánem Plzeň a oproti dokumentu z roku 2010 tuto oblast rozšiřuje o lokality U Škodovky, Jíkalka a Hamburk. Dokument revitalizace se skládá ze dvou částí: analytické a návrhové. Analytická část rozebírá stav a podmínky v území v kontextu se Strategickým plánem města Plzně. Dále také shromažďuje stávající dokumentace, vyhodnocuje opatření předchozího dokumentu a identifikuje problémy a potenciály struktury a infrastruktury města. Mezi základní problémy centrální oblasti patří především její fyzické poškození, kdy na více než pětině jejího území zástavba buď zcela chybí nebo je nestabilizovaná a neodpovídající. S výjimkou historického jádra je velmi nízká i kvalita veřejných prostranství. To jsou hlavní příčiny její nízké hustoty osídlení, která je méně než 50 obyv./ha. Celkové vyhodnocení analýzy je doplněno souhrnným výkresem problémů a potenciálů, který je výchozím podkladem pro návrh.

Návrhová část stanovuje obecné požadavky na strukturu města, tedy veřejná prostranstvích a zástavbu a požadavky na infrastrukturu, tj. požadavky na modro-zelenou, dopravní a technickou infrastrukturu a veřejné vybavení. Návrh tvoří textová a výkresová část a karty plošných a jednotlivých opatření.Plošná opatření se zaměřují na problematiku, která je společná pro celou centrální oblast. Jedná se celkem o devět témat, zadání samostatných úkolů, vycházejících z návrhu (např. cyklostrategie, umění ve veřejném prostoru, městský mobiliář atd.). Jednotlivá opatření se oproti těm plošným týkají jen menších částí řešeného území – jednotlivých lokalit, ulic nebo stavebních bloků. Celkem 22 karet s podrobným zadáním identifikuje nejdůležitější místa, kde je nezbytné aktualizovat nebo pořídit plánovací dokumentaci (např. Náměstí E. Škody, Pallova/Pražská), anebo rovnou zajistit projektovou dokumentaci a navazující realizaci (např. Anglické nábřeží, Náměstí T.G.M).

Interaktivní odkaz na řešení centrální oblasti on-line

 

5085

Dokumenty ke stažení