Koncepce městských břehů

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euKoncepční dokument formuluje vizi a strategii rozvoje centrálních nábřeží s důrazem na obnovu přirozeného vztahu města a řeky. Koncepce navrhuje prostorové a funkční uspořádání nivních a nábřežních prostorů tak, aby se mohly stát kvalitním veřejným prostorem. Dokument si klade za cíl podpořit ekosystémové funkce a plnohodnotně zapojit řeky a přiléhající nábřežní prostory do systému modro-zelené infrastruktury. Dále usiluje o zkvalitnění podélné a příčné prostupnosti břehů pro městskou mikromobilitu a stanovuje podmínky pro rozvoj sportovní a rekreační vybavenosti v řešeném území.

Dokument se skládá ze čtyř částí: Návrh (A), Karty řešených zón (B), Analýza (C), Přílohy (D). Návrh formuluje základní cíle a obecné principy, které jsou společné pro celé řešené území. Karty řešených zón se zaměřují na jednotlivé části řešeného území, pro které jsou stanoveny specifické požadavky. Karty těchto zón slouží jako podklad pro posuzování investičních záměrů, pro realizaci obnovy a údržby a jako základní podklad pro tvorbu zadání na nová veřejná prostranství, parky, stavby atd. v území. Dokument byl schválen usnesením Rady města Plzně č. 995 ze dne 11. 10. 2021.

Seznamte se blíže s Koncepcí městských břehů města Plzně v naší interaktivní aplikaci –zde:

Soubory ke stažení