ÚvodÚzemní plánováníÚzemní plán Plzeň

Územní plán Plzeň

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euMěsto Plzeň má zpracovaný  Územní plán Plzeň (dále ÚPP), který byl schválen usnesením č. 434 ze dne 8. září 2016.Tento územní plán byl aktualizován formou Změny č. 1 ÚPP. Náměty na tuto změnu mohly městské obvody, organizace i veřejnost podávat do konce září 2018.

Zpracovaný návrh změny, předložený k veřejnému projednání dne 11. června 2020, obsahoval 129 jednotlivých změn. Současně s návrhem změny bylo projednáno i Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 ÚP Plzeň na životní prostředí (tzv. SEA). Na základě projednání byl návrh změny upraven a projednán s dotčenými orgány a veřejností na opakovaném veřejném projednání 15. října 2020. Z opakovaného veřejného projednání nevzešly žádné další požadavky, které by projednávaný návrh Změny č. 1 ÚPP dále měnily.

Výsledný návrh Změny č. 1 ÚPP, který obsahuje 120 dílčích změn, byl projednán se všemi městskými obvody, dále v Komisi pro koncepci a rozvoj Rady města Plzně a následně odsouhlasen Radou města Plzně.

Změna byla schválena usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 85 ze dne 29. 3. 2021 a vydána opatřením obecné povahy č. 1/2021. Účinnosti nabyla ke dni 30. dubna 2021.

Územní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území naleznete zde.

Platný Územní plán Plzeň v úplném znění 2021, tedy po zapracování Změny č. 1 je k dispozici zde:


Územní plán Plzeň se skládá z textové a grafické části. Grafická část obsahuje devět výkresů a čtyři schémata. Součástí územního plánu je odůvodnění, které kromě textové části obsahuje tři výkresy a jedno schéma. Jednotlivé části ke stažení níže.

Zde naleznete aktuální územní plán v on-line verzi. 


Územní plán Plzeň byl v rámci celostátní soutěže Stavba roku 2017 vyhlášen Urbanistickým projektem roku 2017.

 

 

 

Abecední seznam zkratek používaných v územním plánu v pdf souboru

 

9540

Dokumenty ke stažení