ÚvodÚzemní plánováníÚzemní plán Plzeň

Územní plán Plzeň

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Králová

ateliér urbanismu a architektury I

tel. :+420 378 035 030
e-mail: kralova@plzen.euZastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 434 ze dne 8. září 2016 nový Územní plán Plzeň, který nabyl účinnosti 1. října 2016.
V současné době připravuje město Plzeň první aktualizaci tohoto dokumentu, Změnu č. 1 ÚP Plzeň. Náměty na tuto změnu mohly městské obvody, organizace i veřejnost podávat do konce září 2018. 31. března 2020 byl ze strany zpracovatele, tedy Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, předán pořizovateli zpracovaný návrh změny, který bude následně projednáván v souladu se stavebním zákonem. Zpracovaný návrh obsahuje 129 jednotlivých změn. Současně s návrhem změny bude projednáváno i Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 ÚP Plzeň na životní prostředí (tzv. SEA). Upravený návrh Změny č. 1 ÚPP bude projednán s dotčenými orgány a veřejností na opakovaném veřejném projednání 15. října 2020 od 17 hodin ve Sněmovním sále plzeňské radnice. Tento termín se však může vzhledem k současné situaci změnit.


Předpoklad schválení a vydání Změny č. 1 ÚPP je v první polovině roku 2021. Tento termín se však může na základě procesu projednání změnit.


Územní plán je základní územně-plánovací dokumentace, která navrhuje podobu měst. Územní plán je velmi zjednodušeně řečeno jakýsi "zákon o využití území města".


Územní plán Plzeň se skládá z textové a grafické části. Grafická část obsahuje devět výkresů a čtyři schémata. Součástí územního plánu je odůvodnění, které kromě textové části obsahuje tři výkresy a jedno schéma. Jednotlivé části ke stažení níže.


Územní plán Plzeň byl v rámci celostátní soutěže Stavba roku 2017 vyhlášen Urbanistickým projektem roku 2017.

 

 

 

Části územního plánu:

• Textová část - Územní plán Plzeň
• Textová část - Územní plán Plzeň - lokality
• Výkres č. 1 - Základní členění území
• Výkres č. 2 - Hlavní výkres, plochy s rozdílným způsobem využití
• Výkres č. 3 - Urbanistická koncepce
• Výkres č. 4 - Koncepce uspořádání krajiny
• Výkres č. 5 - Územní systém ekologické stability
• Výkres č. 6 - Dopravní infrastruktura
• Výkres č. 7 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství
• Výkres č. 8 - Technická infrastruktura - energetika a elektronické komunikace
• Výkres č. 9 - Veřejně prospěšné stavby
• Schéma A - Občanské vybavení
• Schéma B - Preferovaný způsob vytápění
• Schéma C - Ochrana krajinného rázu
• Schéma D - Rekreace individuální - prostorová regulace

• Textová část - Územní plán Plzeň - odůvodnění
• Textová část - Územní plán Plzeň - odůvodnění lokality
• Výkres č. 1 - odůvodnění - Koordinační výkres
• Výkres č. 2 - odůvodnění - Širší vztahy
• Výkres č. 3 - odůvodnění - Zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa
• Schéma A - odůvodnění - Výškové členění

 

Abecední seznam zkratek používaných v územním plánu v pdf souboru

4335