ÚvodObyvatelé Skvrňan diskutovali o tom, jak bude vypadat údolí Vejprnického potoka

Obyvatelé Skvrňan diskutovali o tom, jak bude vypadat údolí Vejprnického potoka

Kontaktní informace

Renata Benešová, DiS

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euO tom, jak by se mělo v nejbližších letech změnit údolí Vejprnického potoka, se přišla ve čtvrtek 21. února 2019 přesvědčit téměř stovka obyvatel Skvrňan i dalších částí města. Ve společenském sále Střední odborné školy elektrotechnické je za účasti starosty městského obvodu Plzeň 3 Davida Procházky a místostarosty Petra Balouna s návrhem revitalizace seznámili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a také zástupci zpracovatele architektonicko-krajinářské studie. Během téměř dvouhodinového setkání se diskutovalo o návrhu, k jehož vytvoření přispěli i samotní obyvatelé Plzně. Ti se totiž během příprav studie vyjádřili prostřednictvím dotazníkového šetření k tomu, jak by si přáli, aby se údolí v budoucnu změnilo.

Veřejné projednání revitalizace údolí Vejprnického potoka

Zleva: Pavla Dusíková, MSc. - moderátorka; Ing. Petr Baloun - místostarosta MO3; Mgr. David Procházka – starosta MO3; RNDr. Miroslav Hájek – zástupce zpracovatele studie; Mgr. Kristýna Zýková – Útvar koncepce a rozvoje Města Plzně; Ing. Irena Vostracká – ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

 
Na veřejném projednání vystoupili nejprve zástupci obvodu, kteří přítomné občany přivítali a ocenili hojnou účast. Navázalo krátké seznámení s výsledky dotazníkového šetření, ve kterém mimo jiné zaznělo, že občané by nejvíce ocenili zejména prvky, které mohou využívat k rekreaci a odpočinku, jako jsou pobytové louky, cyklotrasy, vodní prvky či dětská hřiště. Naopak občanům nejvíce vadí nepořádek, zarostlé území a nedostatek pěších tras. Na tato statistická fakta navázalo představení studie, která připomínky občanů zohledňuje a snaží se najít řešení zásadních problémů.
 
Vlastní architektonicko-krajinářskou studii představil RNDr. Miroslav Hájek. Nejprve účastníky projednání seznámil s celkovým pohledem na řešené území a vysvětlil, jaké jsou zde příležitosti pro vylepšení a kde jsou naopak limity, které brání využití celé plochy, jako je například záplavové území nebo vedení velmi vysokého napětí, které se táhne celým údolím vč. ochranných pásem. Následovala prezentace navržených úprav. V návrhu se objevují oddychové zóny, často obyvateli žádané stezky pro pěší či cyklisty a v neposlední řadě i několik pobytových luk, jezírek či mokřadů. Z konkrétních architektonických prvků představil altán u „bobřího mokřadu“, park s ovocnými stromy v blízkosti dětského hřiště, či tak zvané „Robinsonádní hřiště“ tematicky laděné do známého příběhu, které by mohlo obsahovat i přírodní amfiteátr.
Představena byla i etapizace jednotlivých úprav, dle které by v první řadě mělo dojít na seče, prořezání náletových dřevin a úklid údolí.
 
Po představení studie nastal čas pro diskusi s občany. „Obyvatele přilehlých oblastí nejvíce zajímalo, jaký je časový horizont úprav a jaké prvky v údolí navrhujeme. Objevil se také dotaz, zda s relaxačními prvky myslíme i na potřeby seniorů, kteří údolí často využívají,“ sdělila Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a dodává, „všechny podněty získané diskusí s občany byly zaznamenány, budou posouzeny a relevantní z nich, což je v tomto případě většina, následně zapracovány do finální studie.“
 
Další podněty ke studii může veřejnost zasílat až do 8. března 2019 prostřednictvím online formuláře na webu ukr.plzen.eu, kde je studie dostupná ke stažení nebo poštou či osobně na adresu Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň. Získané připomínky budou zapracovány do výsledného dokumentu, který bude jedním z hlavních podkladů pro budoucí úpravy údolí.

  

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Veřejné projednání návrhu revitalizace údolí Vejprnického potoka

1015