Stavba roku

Kontaktní informace

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euCílem celostátní soutěže Stavba roku je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Soutěže se mohou zúčastnit stavby dokončené v období mezi 1. červnem předchozího a 31. květnem aktuálního roku bez rozlišení kategorií.

Soutěž organizuje Nadace ABF a její průběh je řízen Radou nadačního programu soutěže Stavba roku za účasti všech spoluvypisovatelů. Těmi jsou dále Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a časopis Stavitel společnosti Economia, a. s. Rada nadačního programu každoročně schvaluje soutěžní podmínky, vypisuje soutěž, jmenuje porotu, schvaluje její závěry a uděluje ceny.

Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu. Jednotlivé stavby jsou posuzovány zejména podle těchto kritérií: architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos, kvalita a jakost stavebních prací, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí, celkové prostorové a funkční řešení díla, začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů, délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům, spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností, úroveň investorského záměru, další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií atd.).

0023

Dokumenty ke stažení