Vzdělávání

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euPřehled mateřských, základních, středních a vysokých škol na území města Plzně

Na území města Plzně mají zastoupení všechny typy škol: předškolní zařízení, základní a střední školy, vyšší odborné i vysoké školy. Vzdělávání poskytují školy různých zřizovatelů (stát, město, kraj, církev, soukromé subjekty, obecně prospěšné společnosti).

Největším zřizovatelem a provozovatelem mateřských a základních škol je statutární město Plzeň. Dalšími zřizovateli mateřských škol nebo zařízení pro péči o děti předškolního věku (dětské skupiny apod.) jsou privátní subjekty.

Zřizovatelem základních a mateřských škol na území města je též Krajský úřad Plzeňského kraje, který provozuje zejména školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Plzeňský kraj je rovněž zřizovatelem převážné většiny gymnázií, odborných a středních odborných škol. Další střední školy zřizují soukromé subjekty.

Vysokoškolské vzdělání v Plzni poskytují 2 vysoké školy: Západočeská univerzita v Plzni a Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze. Vysokoškolské vzdělání dále doplňuje Metropolitní univerzita Praha s. r. o. ve svém plzeňském Univerzitním středisku.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval v roce 2019 přehled  vzdělávacích zařízení na území města včetně grafického zobrazení (viz Dokumenty ke stažení). Podklady pro zpracování byly převzaty z Rejstříku škol a školských zařízení, Rejstříku školských právnických osob a z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dětské skupiny). Součástí tohoto seznamu jsou také soukromá zařízení pro péči o děti předškolního věku, která nejsou uvedena ve výše zmiňovaných rejstřících a evidencích.

Soubory ke stažení