Automobilová doprava

Kontaktní informace

Ing. Petr Raška

vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury

tel. :+420 378 035 015
e-mail: raskap@plzen.euKomunikační systém

Komunikační systém je součástí celkové dopravní koncepce města a jeho fungování je možné zajistit pouze v součinnosti s dalšími dopravními systémy (statická doprava, městská hromadná doprava, pěší a cyklistická doprava atd.)

Návrh komunikační sítě města Plzně byl zpracován Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně jako podklad pro zpracování nového Územního plánu města Plzně v roce 1995. Při zpracování Územního plánu Plzeň v roce 2016 byl návrh komunikační sítě zaktualizován. Komunikační síť města Plzně znázorňuje oborový výkres Územního plánu Plzeň Výkres č. 6 - Dopravní infrastruktura.

Jako další doplňkové podklady pro územně plánovací a koordinační činnost  při  navrhování  rozvoje komunikační sítě města Plzně byly zpracovány dokumenty Vedení silnic I., II. a III. třídy na území města Plzně (ÚKRMP a SVSMP, 9/2012) a Dopravní systém města Plzně včetně území obcí Kyšice, Dýšina a Chrást (ÚKRMP, 4/2016).

Vedení silnic I., II. a III. třídy na území města Plzně
Dokument vznikl na základě jednání s Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje. Jeho obsahem je kompletní cílové uspořádání sítě silnic na území města Plzně a je podkladem pro následnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje i pro tvorbu dalších územně plánovacích dokumentací.

Dopravní systém města Plzně včetně  území obcí Kyšice, Dýšina a Chrást
Dokument obsahuje přehled projektových dokumentací pořízených pro rekonstrukci a rozvoj komunikační a železniční sítě a pro rozvoj zařízení městské hromadné dopravy.  Je podkladem pro územně plánovací činnost Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, pro potřeby jednotlivých správců dopravního systému, pro vzájemnou koordinaci jejich investiční přípravy i pro činnost orgánů státní správy a samosprávy.


Doprava v klidu

Doprava v klidu (parkování a odstavování vozidel) je nedílnou součástí dopravního systému a její řešení významnou součástí Plánu udržitelné mobility Plzně.
 
Koncepci dopravy v klidu podrobně rozpracoval Generel dopravy v klidu města Plzně, který byl schválen usnesením Rady města Plzně č. 359 dne 5. června 1997 a od té doby je pravidelně aktualizován. Systém dopravy v klidu je utvářen jako jednolitý celek s kombinací regulačních a nabídkových opatření. Jako regulační opatření je navržena zóna placeného parkování, nabídková opatření tvoří navržená záchytná parkoviště P+G a P+R a rezidentské parkovací objekty. Součástí „Generelu“ jsou Pravidla pro aplikaci normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, určující v závislosti na poloze v urbanistické struktuře města hodnotu koeficientu kp, potřebnou pro stanovení počtu parkovacích stání při navrhování nových záměrů. Pro navrhování parkovišť „Generel“ stanovuje podmínky pro ozelenění parkovacích ploch, a to požadavkem výsadby 1 stromu na pět parkovacích míst. Poslední aktualizaci „Generelu“ schválilo Zastupitelstva města Plzně usnesením č. 143/2018 dne 19. dubna 2018.

V návaznosti na „Generel“ Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracovává nebo pořizuje zpracování podrobnějších dokumentů, jako jsou průzkumy, koncepční metodické podklady nebo podrobné studie parkovišť a parkovacích objektů.

 

9583

Dokumenty ke stažení