Automobilová doprava

Kontaktní informace

Ing. Petr Raška

vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury

tel. :+420 378 035 015
e-mail: raskap@plzen.euKomunikační systém

Komunikační systém je součástí celkové dopravní koncepce města a jeho fungování je možné zajistit pouze v součinnosti s dalšími dopravními systémy (statická doprava, městská hromadná doprava, pěší a cyklistická doprava atd.)

Návrh komunikační sítě města Plzně byl zpracován Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně jako podklad pro zpracování nového Územního plánu města Plzně v roce 1995. Při zpracování Územního plánu Plzeň v roce 2016 byl návrh komunikační sítě zaktualizován. Komunikační síť města Plzně znázorňuje oborový výkres Územního plánu Plzeň Výkres č. 6 - Dopravní infrastruktura.

Jako další doplňkové podklady pro územně plánovací a koordinační činnost  při  navrhování  rozvoje komunikační sítě města Plzně byly zpracovány dokumenty Vedení silnic I., II. a III. třídy na území města Plzně (ÚKRMP a SVSMP, 9/2012) a Dopravní systém města Plzně včetně území obcí Kyšice, Dýšina a Chrást (ÚKRMP, 4/2016).

Vedení silnic I., II. a III. třídy na území města Plzně
Dokument vznikl na základě jednání s Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje. Jeho obsahem je kompletní cílové uspořádání sítě silnic na území města Plzně a je podkladem pro následnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje i pro tvorbu dalších územně plánovacích dokumentací.

Dopravní systém města Plzně včetně  území obcí Kyšice, Dýšina a Chrást
Dokument obsahuje přehled projektových dokumentací pořízených pro rekonstrukci a rozvoj komunikační a železniční sítě a pro rozvoj zařízení městské hromadné dopravy.  Je podkladem pro územně plánovací činnost Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, pro potřeby jednotlivých správců dopravního systému, pro vzájemnou koordinaci jejich investiční přípravy i pro činnost orgánů státní správy a samosprávy.


Doprava v klidu

Doprava v klidu (parkování a odstavování vozidel) je nedílnou součástí dopravního systému a její řešení se může stát jedním z významných regulačních prvků dopravního řešení města.

Koncepci dopravy v klidu podrobně rozpracoval Generel dopravy v klidu města Plzně, který byl schválen usnesením Rady města Plzně č. 359 dne 5. června 1997 a který je průběžně aktualizován. Největší pozornost je v generelu věnována centrální oblasti města, kde je řešení postaveno na třech základních prvcích. Ty jsou tvořeny zónou placeného parkování, záchytnými parkovišti na obvodu historického jádra a na obvodu centrální oblasti (systém zaparkuj a jdi) a záchytnými parkovišti na významných vjezdech do města (systém zaparkuj a jeď). Systém by měl působit jako celek, k tomu je třeba zajistit fungování zóny placeného stání a její provázanost se záchytnými parkovišti zejména pomocí vhodné cenové politiky a dobře fungujícího informačního a naváděcího systému.

Po schválení Generelu dopravy v klidu byly prověřeny lokality určené pro realizaci záchytných parkovišť v centrální oblasti města (záchytná parkoviště zaparkuj a jdi). Útvar koncepce a rozvoje města Plzně pořídil studie parkovacích objektů v lokalitách sady Pětatřicátníků, U Zvonu, Anglické nábřeží a Rychtářka. Nad rámec Generelu byly prověřeny též možnosti výstavby podzemních parkovacích objektů na náměstí T. G. Masaryka a v Husově ulici.

Další postup přípravy se zaměřil na lokalitu Rychtářka. Na ploše bývalého parkoviště byl postaven parkovací objekt, který slouží jako záchytné parkoviště P+G pro centrum města. Společně s objektem bylo vybudováno parkoviště pro autobusy.

V návaznosti na Generel dopravy v klidu bylo usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 319 ze dne 14. května 2009 schváleno založení obchodní společnosti Parking Plzeň, s.r.o., která zajišťuje provozování městského parkovacího systému. Společnost Parking Plzeň, s.r.o. ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně a Správou veřejného statku města Plzně připravuje další rozvoj systému. 26. 1. 2012 bylo usnesením Rady města Plzně č. 97 schváleno rozšíření zóny placeného parkování v centrální oblasti města.


V roce 2011 zajistil  Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s dotčenými orgány a organizacemi zpracování studie Stanovování požadavků na počet parkovacích a odstavných míst při povolování staveb. Na základě této studie byla usnesením Rady města Plzně č. 656 ze dne 3. 5. 2012 schválena Pravidla pro aplikaci normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Pravidla slouží pro určení potřebného počtu parkovacích stání pro jednotlivé stavby na území města. Jsou jednotným podkladem pro všechny složky vyjadřující se v rámci své působnosti k řešení dopravy a ve vztahu k investorům tvoří jasné požadavky.

Poslední aktualizace Generelu dopravy v klidu proběhla v roce 2012 a byla schválena usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 406 dne 6. září 2012.

3590

Dokumenty ke stažení