Automobilová doprava

Kontaktní informace

Ing. Petr Raška

vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury

tel. :+420 378 035 015
e-mail: raskap@plzen.euKomunikační systém je součástí celkové dopravní koncepce města a jeho fungování je možné zajistit pouze v součinnosti s dalšími dopravními systémy (statická doprava, městská hromadná doprava, pěší a cyklistická doprava atd.)

Návrh komunikační sítě města Plzně byl zpracován Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně jako podklad pro zpracování nového Územního plánu města Plzně v roce 1995. Při zpracování Územního plánu Plzeň v roce 2016 byl návrh komunikační sítě zaktualizován. Komunikační síť města Plzně znázorňuje oborový výkres Územního plánu Plzeň Výkres č. 6 - Dopravní infrastruktura.

Jako další doplňkové podklady pro územně plánovací a koordinační činnost  při  navrhování  rozvoje komunikační sítě města Plzně byly zpracovány dokumenty Vedení silnic I., II. a III. třídy na území města Plzně (ÚKRMP a SVSMP, 9/2012) a Dopravní systém města Plzně včetně území obcí Kyšice, Dýšina a Chrást (ÚKRMP, 4/2016).

Vedení silnic I., II. a III. třídy na území města Plzně
Dokument vznikl na základě jednání s Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje. Jeho obsahem je kompletní cílové uspořádání sítě silnic na území města Plzně a je podkladem pro následnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje i pro tvorbu dalších územně plánovacích dokumentací.

Dopravní systém města Plzně včetně  území obcí Kyšice, Dýšina a Chrást
Dokument obsahuje přehled projektových dokumentací pořízených pro rekonstrukci a rozvoj komunikační a železniční sítě a pro rozvoj zařízení městské hromadné dopravy.  Je podkladem pro územně plánovací činnost Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, pro potřeby jednotlivých správců dopravního systému, pro vzájemnou koordinaci jejich investiční přípravy i pro činnost orgánů státní správy a samosprávy.

1355

Dokumenty ke stažení