Vodohospodářská infrastruktura

Kontaktní informace

Tomáš Martinec

ateliér technické infrastruktury

tel. :+420 378 035 010
e-mail: martinec@plzen.euVodní hospodářství je důležitým oborem technické infrastruktury, který je nezbytný pro fungování a rozvoj společnosti. Zásobování vodou a odkanalizování je hlavní součástí městské infrastruktury. Mezi hlavní cíle vodního hospodářství patří zajištění dostatečného množství vody v požadované kvalitě, zajištění spolehlivosti distribučních systémů a nakládání s odpadními a srážkovými vodami. Ke splnění těchto cílů přispívá budování a provozování vodních zdrojů, úpraven vody, vodovodních distribučních sítí, kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Informace o systému vodního hospodářství města jsou uvedeny v dokumentu „Plzeň – koncepce technické infrastruktury“, který najdete v Dokumentech ke stažení zde.

Plzeňské standardy - hospodaření s dešťovými vodami

Jedním z podstatných opatření vycházejících z Koncepce odtokových poměrů je požadavek na zpracování městských standardů, které by řešily jednotlivé typy staveb z hlediska koncepce uplatňování hospodaření s dešťovými vodami (HDV).

Důvodem pořízení městských standardů je systémové naplňování požadavků a opatření nadřazených strategických dokumentů.

Dokument byl schválen usnesením č. 1076 Rady města Plzně dne 8. 11. 2023 a je požadována jeho aplikace na přípravné projekty, záměry a investice a při připomínkování metodických a legislativních dokumentů.

Plzeňské standardy hospodaření s dešťovými vodami jsou tvořeny hlavním dokumentem, který obsahuje obecné informace, týkající se filozofie a principů modrozelené infrastruktury a dále také popis návrhu systému HDV v území včetně výpočtu množství srážkových vod a dimenzování objektů HDV. Dokument dále předkládá podmínky předání a převzetí objektů do užívání a informace o provozu a údržbě objektů.

Přílohu A hlavního dokumentu tvoří katalog technických řešení objektů HDV, obsahující technické informace k jednotlivým variantám objektů. Příloha A slouží primárně pro zpracovatele návrhu systému HDV a jeho jednotlivých prvků.

Mimo hlavní dokument je dále členěna Analytická a implementační část, která tvoří přílohu B. Tato příloha obsahuje přehled legislativních nástrojů ČR, koncepčních dokumentů města včetně doporučení pro implementaci standardů. Součástí přílohy B je také analýza řešení problematiky HDV v urbanizovaných územích ČR a v zahraničí. Příloha B slouží především pro vnitřní potřebu města.

Soubory ke stažení