Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 
Nový územní plán

Důvodem pořízení nového územního plánu je nejen požadavek vyplývající ze stavebního zákona, ale i potřeba územně plánovací dokumentace reflektující současné společensko-ekonomické podmínky a jejich vývoj. Tato dokumentace bude důsledně naplňovat principy trvale udržitelného rozvoje, vytvoří územně-plánovací předpoklady pro další rozvoj hospodářské základny města, nárůst obyvatel a omezení suburbanizace.


Dle § 188 odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění musí Plzeň pořídit nový územní plán do konce roku 2020. V prostředí legislativy platné v roce 2012 a s přihlédnutím k předpokládané aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje se jako pracovní termín uvažovalo s vydáním nového územního plánu v září 2014. Aktuální novelou stavebního zákona, která nabyla účinnosti na počátku roku 2013, došlo k řadě nových skutečností, které mají přímý vliv na zpracování nového územního plánu, a je nutné s nimi pracovat. Tyto aktualizace se vyhodnocují a zapracovávají a v jejich důsledku se s největší pravděpodobností posune termín vydání nového územního plánu až na konec roku 2016.

Jedním z nejdůležitějších důvodů pro posunutí termínu je skutečnost, že dosud není schválená aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Město již dříve uplatnilo připomínky k jejich k navrhované aktualizaci. Zpracovávaný návrh územního plánu předpokládal schválení aktualizace před zahájením projednávání územního plánu tak, aby byla splněna podmínka souladu s nadřazenou dokumentací. Předpokládalo se její schválení a vydání koncem roku 2013. Ke schválení došlo 10. března 2014. Teprve poté bylo možno zahájit proces projednávání návrhu územního plánu podle stavebního zákona. Dalším neméně podstatným důvodem je, že územní plán je zpracováván v souladu s „velkou novelou“ stavebního zákona platnou od 1. 1. 2013 a dle novelizovaných vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. a tato novela stavebního zákona předepisuje složitější způsob projednávání návrhu.

Průběh prací v letech 2010–2012

Na základě § 188 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je třeba upravit, projednat a vydat nový územní plán, a to nejpozději do 31. prosince 2020.

Důvodem pořízení nového územního plánu není pouze požadavek vyplývající ze stavebního zákona, ale i potřeba územně plánovací dokumentace reflektující současné společensko-ekonomické podmínky a jejich vývoj.  Tato dokumentace bude důsledně naplňovat principy trvale udržitelného rozvoje, vytvoří územně plánovací předpoklady pro další rozvoj hospodářské základny města, nárůst obyvatel a omezení suburbanizace.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Plzně o pořízení nového územního plánu bylo v roce 2010 započato s analýzou stávajícího územního plánu, doplňujícími průzkumy a rozbory území. Následně Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně jako pořizovatel územního plánu ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval a projednal zadání územního plánu, které bylo schváleno Zastupitelstvem města Plzně v březnu 2012.

Současně byla na konci roku 2011 vyhlášena ideová urbanistická soutěž na řešení vnitřní části města. Účelem soutěže bylo nejen nalézt nové náměty a impulsy pro přípravu nového územního plánu, ale též vyhledat partnera pro spolupráci na tvorbě nového územního plánu.

Porota urbanistické soutěže po dvoudenním zasedání v březnu 2012 vybrala dva vítěze, a to autory soutěžních návrhů: číslo 2 – MOBA studio s. r. o. a číslo 7 – Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o. Více informací o soutěži najdete zde.

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 22. března 2012 usnesením č. 114 zadání Územního plánu Plzně, jehož zpracovatelem je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. 26. dubna 2012 zastupitelstvo usnesením č. 194 souhlasilo se závěrečným doporučením poroty dle Protokolu o průběhu soutěže, s promítnutím principů řešení z vítězných návrhů a jejich podrobnějším rozpracováním do návrhu územního plánu a se zahájením jednání s vítěznými týmy o spolupráci se zpracovatelem územního plánu. Návrh územního plánu byl dokončen v prosinci 2013 a následně bude projednán s dotčenými orgány, městskými obvody a veřejností.

Prezentace v roce 2012–2014

Bližší informace o průběhu zpracování jsou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. V Radničních listech od ledna 2013 pravidelně vycházela rubrika "Nový územní plán" (články jsou ke stažení  v Dokumentech ke stažení - vpravo na této stránce). Zahájení procesu projednání návrhu Územního plánu Plzeň se předpokládá v září 2014. Datum veřejného projednání bude zveřejněno v dostatečném předstihu také na webových stránkách města a úřední desce.

 

 

Poslední aktualizace:4.8.2014

1035

KONTAKT
Ing. Jitka Hánová

úsek územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euODKAZY
Katalog soutěžních návrhů "Plzeň - vnitřní město"


Platný Územní plán města Plzně

DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Radniční listy - prosinec 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 150,92 kB) Stáhnout
Radniční listy - listopad 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 112,19 kB) Stáhnout
Radniční listy - říjen 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (BMP, 3,58 kB) Stáhnout
Radniční listy - září 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (BMP, 374,92 kB) Stáhnout
Radniční listy - červen 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 350,11 kB) Stáhnout
Radniční listy - květen 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 308,25 kB) Stáhnout
Radniční listy - duben 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 363,28 kB) Stáhnout
Radniční listy - březen 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 337,29 kB) Stáhnout
Radniční listy - únor 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 353,56 kB) Stáhnout
21. - 27. 1. 2013: Město připravuje nový územní plán - reportáž - Plzeň v kostce (WMV, 8,92 kB) Stáhnout
Radniční listy - leden 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 315,29 kB) Stáhnout