Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 
Nový územní plán

Důvodem pořízení nového územního plánu je nejen požadavek vyplývající ze stavebního zákona, ale i potřeba územně plánovací dokumentace reflektující současné společensko-ekonomické podmínky a jejich vývoj. Tato dokumentace bude důsledně naplňovat principy trvale udržitelného rozvoje, vytvoří územně-plánovací předpoklady pro další rozvoj hospodářské základny města, nárůst obyvatel a omezení suburbanizace.


Dle § 188 odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění musí Plzeň pořídit nový územní plán do konce roku 2020. V prostředí legislativy platné v roce 2012 a s přihlédnutím k předpokládané aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje se jako pracovní termín uvažovalo s vydáním nového územního plánu v září 2014. Aktuální novelou stavebního zákona, která nabyla účinnosti na počátku roku 2013, došlo k řadě nových skutečností, které mají přímý vliv na zpracování nového územního plánu, a je nutné s nimi pracovat. Tyto aktualizace se vyhodnocují a zapracovávají a v jejich důsledku se s největší pravděpodobností posune termín vydání nového územního plánu až na konec roku 2016.

Jedním z nejdůležitějších důvodů pro posunutí termínu je skutečnost, že dosud není schválená aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Město již dříve uplatnilo připomínky k jejich k navrhované aktualizaci. Zpracovávaný návrh územního plánu předpokládal schválení aktualizace před zahájením projednávání územního plánu tak, aby byla splněna podmínka souladu s nadřazenou dokumentací. Oproti dřívějším úvahám se předpokládá její schválení i vydání koncem roku 2013. Teprve poté lze zahájit proces projednávání návrhu územního plánu podle stavebního zákona. Dalším neméně podstatným důvodem je, že územní plán je zpracováván v souladu s „velkou novelou“ stavebního zákona platnou od 1. 1. 2013 a dle novelizovaných vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. a tato novela stavebního zákona předepisuje složitější způsob projednávání návrhu.

Průběh prací v letech 2010–2012

Na základě § 188 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je třeba upravit, projednat a vydat nový územní plán, a to nejpozději do 31. prosince 2015.

Důvodem pořízení nového územního plánu není pouze požadavek vyplývající ze stavebního zákona, ale i potřeba územně plánovací dokumentace reflektující současné společensko-ekonomické podmínky a jejich vývoj.  Tato dokumentace bude důsledně naplňovat principy trvale udržitelného rozvoje, vytvoří územně plánovací předpoklady pro další rozvoj hospodářské základny města, nárůst obyvatel a omezení suburbanizace.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Plzně o pořízení nového územního plánu bylo v roce 2010 započato s analýzou stávajícího územního plánu, doplňujícími průzkumy a rozbory území. Následně Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně jako pořizovatel územního plánu ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval a projednal zadání územního plánu, které bylo schváleno Zastupitelstvem města Plzně v březnu 2012.

Současně byla na konci roku 2011 vyhlášena ideová urbanistická soutěž na řešení vnitřní části města. Účelem soutěže bylo nejen nalézt nové náměty a impulsy pro přípravu nového územního plánu, ale též vyhledat partnera pro spolupráci na tvorbě nového územního plánu.

Porota urbanistické soutěže po dvoudenním zasedání v březnu 2012 vybrala dva vítěze, a to autory soutěžních návrhů: číslo 2 – MOBA studio s. r. o. a číslo 7 – Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o. Více informací o soutěži najdete zde.

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 22. března 2012 usnesením č. 114 zadání Územního plánu Plzně, jehož zpracovatelem je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. 26. dubna 2012 zastupitelstvo usnesením č. 194 souhlasilo se závěrečným doporučením poroty dle Protokolu o průběhu soutěže, s promítnutím principů řešení z vítězných návrhů a jejich podrobnějším rozpracováním do návrhu územního plánu a se zahájením jednání s vítěznými týmy o spolupráci se zpracovatelem územního plánu. Návrh územního plánu byl dokončen v prosinci 2013 a následně bude projednán s dotčenými orgány, městskými obvody a veřejností.

Prezentace v roce 2012 a 2014

Bližší informace o průběhu zpracování jsou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. V Radničních listech od ledna 2013 pravidelně vycházela rubrika "Nový územní plán" (články jsou ke stažení  v Dokumentech ke stažení - vpravo na této stránce). Zahájení procesu projednání návrhu Územního plánu Plzeň se předpokládá v září 2014. Datum veřejného projednání bude zveřejněno v dostatečném předstihu také na webových stránkách města a úřední desce.

 

 

Poslední aktualizace:25.7.2014

6005

KONTAKT
Ing. Jitka Hánová

úsek územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euODKAZY
Katalog soutěžních návrhů "Plzeň - vnitřní město"


Platný Územní plán města Plzně

DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Radniční listy - prosinec 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 150,92 kB) Stáhnout
Radniční listy - listopad 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 112,19 kB) Stáhnout
Radniční listy - říjen 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (BMP, 3,58 kB) Stáhnout
Radniční listy - září 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (BMP, 374,92 kB) Stáhnout
Radniční listy - červen 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 350,11 kB) Stáhnout
Radniční listy - květen 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 308,25 kB) Stáhnout
Radniční listy - duben 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 363,28 kB) Stáhnout
Radniční listy - březen 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 337,29 kB) Stáhnout
Radniční listy - únor 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 353,56 kB) Stáhnout
21. - 27. 1. 2013: Město připravuje nový územní plán - reportáž - Plzeň v kostce (WMV, 8,92 kB) Stáhnout
Radniční listy - leden 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (JPG, 315,29 kB) Stáhnout