Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 
Návrh nového územního plánu

Projednání Územního plánu Plzeň - průběh prací v roce 2015
V současné době je zpracován návrh Územního plánu Plzeň, který je zveřejněn na této stránce.

První projednání návrhu územního plánu, ve kterém bylo možno podat připomínku do 1. 12. 2014, již proběhlo. V současné době se návrh územního plánu upravuje dle stanovisek dotčených orgánů a dle zaslaných a vyhodnocených připomínek.

Bude následovat další projednávání, jehož součástí je i veřejné projednání. Předpokládáme, že upravený návrh územního plánu bude dokončen do srpna letošního roku a následně bude zahájeno jeho projednání. Zahájení procesu projednání se předpokládá v září či říjnu letošního roku. V rámci projednávání bude možné podat připomínku (v případě vlastnictví námitku) pořizovateli, a to – Odboru stavebně správnímu Magistrátu města Plzně, Škroupova 4, Plzeň.

Upravený návrh územního plánu bude zveřejněn na této stránce. Dále bude zveřejněn na elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně včetně informace o zahájení procesu projednání a datu konání veřejného projednání. Dále bude v tištěné podobě k nahlédnutí u pořizovatele (Odbor stavebně správní MMP), zpracovatele (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně) a stavebních úřadech jednotlivých městských obvodů.

Návrh Územního plánu Plzeň
• Textová část - Územní plán Plzeň
• Textová část - Územní plán Plzeň - lokality
• Textová část - Územní plán Plzeň - odůvodnění
• Textová část - Územní plán Plzeň - odůvodnění lokality
• Výkres č. 1 - Základní členění území
• Výkres č. 2 - Hlavní výkres, plochy s rozdílným způsobem využití
• Výkres č. 3 - Urbanistická koncepce
• Výkres č. 4 - Koncepce uspořádání krajiny
• Výkres č. 5 - Územní systém ekologické stability
• Výkres č. 6 - Dopravní infrastruktura
• Výkres č. 7 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství
• Výkres č. 8 - Technická infrastruktura - energetika a elektronické komunikace
• Výkres č. 9 - Veřejně prospěšné stavby
• Schéma A - Občanské vybavení
• Schéma B - Preferovaný způsob vytápění
• Výkres č. 1 - odůvodnění - Koordinační výkres
• Výkres č. 2 - odůvodnění - Širší vztahy
• Výkres č. 3 - odůvodnění - Zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa
• Schéma A - odůvodnění - Výškové členění


Průběh prací v letech 2010–2012
Důvodem pořízení nového územního plánu byl nejen požadavek vyplývající ze stavebního zákona, ale i potřeba územně plánovací dokumentace reflektující současné společensko-ekonomické podmínky a jejich vývoj. Tato dokumentace bude důsledně naplňovat principy trvale udržitelného rozvoje, vytvoří územně-plánovací předpoklady pro další rozvoj hospodářské základny města, nárůst obyvatel a omezení suburbanizace.

Dle § 188 odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění musí Plzeň pořídit nový územní plán do konce roku 2020. V prostředí legislativy platné v roce 2012 a s přihlédnutím k předpokládané aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje se jako pracovní termín uvažovalo s vydáním nového územního plánu v září 2014. Aktuální novelou stavebního zákona, která nabyla účinnosti na počátku roku 2013, došlo k řadě nových skutečností, které měly přímý vliv na zpracování nového územního plánu, a bylo nutné s nimi pracovat. V jejich důsledku se s největší pravděpodobností posune termín vydání nového územního plánu až na konec roku 2016.

Jedním z nejdůležitějších důvodů pro posunutí termínu byla skutečnost, že nebyla schválená aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Zpracovávaný návrh územního plánu předpokládal schválení aktualizace před zahájením projednávání územního plánu tak, aby byla splněna podmínka souladu s nadřazenou dokumentací. Předpokládalo se její schválení a vydání koncem roku 2013. Ke schválení došlo 10. března 2014. Teprve poté bylo možno zahájit proces projednávání návrhu územního plánu podle stavebního zákona. Dalším neméně podstatným důvodem bylo, že územní plán je zpracováván v souladu s „velkou novelou“ stavebního zákona platnou od 1. 1. 2013 a dle novelizovaných vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. a tato novela stavebního zákona předepisuje složitější způsob projednávání návrhu.

Na základě § 188 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je třeba upravit, projednat a vydat nový územní plán, a to nejpozději do 31. prosince 2020.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Plzně o pořízení nového územního plánu bylo v roce 2010 započato s analýzou stávajícího územního plánu, doplňujícími průzkumy a rozbory území. Následně Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně jako pořizovatel územního plánu ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval a projednal zadání územního plánu, které bylo schváleno Zastupitelstvem města Plzně v březnu 2012.

Současně byla na konci roku 2011 vyhlášena ideová urbanistická soutěž na řešení vnitřní části města. Účelem soutěže bylo nejen nalézt nové náměty a impulsy pro přípravu nového územního plánu, ale též vyhledat partnera pro spolupráci na tvorbě nového územního plánu.

Porota urbanistické soutěže po dvoudenním zasedání v březnu 2012 vybrala dva vítěze, a to autory soutěžních návrhů: číslo 2 – MOBA studio s. r. o. a číslo 7 – Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o. Více informací o soutěži najdete zde.

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 22. března 2012 usnesením č. 114 zadání Územního plánu Plzně, jehož zpracovatelem je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. 26. dubna 2012 zastupitelstvo usnesením č. 194 souhlasilo se závěrečným doporučením poroty dle Protokolu o průběhu soutěže, s promítnutím principů řešení z vítězných návrhů a jejich podrobnějším rozpracováním do návrhu územního plánu a se zahájením jednání s vítěznými týmy o spolupráci se zpracovatelem územního plánu. Návrh územního plánu byl dokončen v prosinci 2013 a následně bude projednán s dotčenými orgány, městskými obvody a veřejností.

Prezentace v roce 2012–2014

Bližší informace o průběhu zpracování jsou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. V Radničních listech od ledna do prosince 2013 pravidelně vycházela rubrika "Nový územní plán" (články jsou ke stažení  v Dokumentech ke stažení - vpravo na této stránce). Zahájení procesu projednání návrhu Územního plánu Plzeň je 14. října 2014. Datum veřejného projednání bude zveřejněno v dostatečném předstihu také na webových stránkách města a elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně.

 

 

Poslední aktualizace:28. 5. 2015

1025