Centrální oblast

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.eu„Plzeň, centrální oblast města a její oživení“ je koncepční dokument, který obsahuje návrh řady opatření k oživení centra města a jeho zatraktivnění jak pro obyvatele, tak návštěvníky.

Základní filosofií je zachování a rozvíjení kulturní, společenské a obytné funkce centra, která by měla být doplněna vhodnou komerční činností.

Na základě podrobné analýzy stávajícího stavu a definování předností, problémů a příležitostí centra, byly stanoveny hlavní zásady a principy oživení v rámci těchto oblastí:
- urbanistická struktura – architektura,
- veřejná prostranství,
- zeleň,
- doprava,
- čistota,
- bezpečnost,
- ekonomické aspekty.

Dokument obsahuje textovou a grafickou část. Hlavním je návrhový výkres, který předkládá komplexní názor na budoucí řešení a vzhled centrální oblasti. Samostatný výkres je pak zpracován pro každou z výše uvedených oblastí. V textové části jsou shrnuty a vysvětleny principy návrhu a mimo jiné uvedeny tabulky jednotlivých ulic s náměty na jejich úpravu či řešení stávajících problémů nebo např. výčet funkcí, které by měly být v centru upřednostňovány a podporovány. (viz Dokumenty ke stažení)

Dokument zpracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a byl schválen usnesením Rady města Plzně č. 43 ze dne 5. ledna 2012.

Součástí kroků vedoucích k oživení centrální části byla rovněž iniciativa města, která zprostředkovala kontakt mezi obchodníky v centru a studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Ti zpracovali návrhy pro nový vzhled výkladních skříní. Součinnost s kreativními lidmi z uvedené fakulty si podnikatelé vyzkoušeli na jaře v roce 2014.

V lednu roku 2012 vstoupila v platnost také Pravidla pro vzhled a umístění restauračních předzahrádek v centru města Plzně. V těchto pravidlech jsou řešeny možnosti umístění předzahrádek, jejich vizuální stránka, výběr vhodných materiálů pro mobiliář, oplocení, doplňky, vzhled a pojetí stínících prvků a možnosti uplatnění reklamy. Po téměř roční zkušební době, na konci roku 2012, bylo třeba dokument aktualizovat a vyřešit případné nejasnosti. V prosinci 2012 proto Rada města Plzně schválila aktualizovaný dokument, který je pro provozovatele restauračních předzahrádek závazný od ledna 2013. Obsahuje zejména změny týkající se mobiliáře a stínících prvků. Vyloučeno bylo celoplastové provedení nábytku, reklama, která nesouvisí s provozovnou, reklamní loga na stínících prvcích byla omezena velikostně i barevně, upřednostněna pak byla loga provozoven a místní názvy.


V souvislosti se všemi výše uvedenými fakty a také v souvislosti s uvažovanými změnami v dopravním systému v oblasti kolem náměstí, se Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zabýval zhmotněním myšlenky oživení do vizuálně zajímavé formy. Proto vznikla animace projektu „Oživení centrální oblasti města Plzně“, která ukazuje dnešní realitu konkrétních ulic a mění ji na možnou podobu v budoucnosti, chce nastínit možnosti využití veřejnou prostoru, nabídnout představu nových zážitků uvnitř města.  Cílem této animace je nabídnout podněty k diskusi, která zaujme široké spektrum veřejnosti a umožní nalezení nové tváře centra města. Animaci naleznete zde.

0312

Dokumenty ke stažení

Odkazy

29. 5. 2014 - článek na www.plzen.cz: Studentky za podpory města a obchodníků zkrášlují výlohy


4. 11. 2013 v 16 h: pozvánka na diskuzi s veřejností k Oživení centrální oblasti Plzně


Projekt oživení centrální oblasti města Plzně - video animace

Fotogalerie