ÚvodÚzemní plánováníÚzemní plán Plzeň

Územní plán Plzeň

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Králová

ateliér urbanismu a architektury I

tel. :+420 378 035 030
e-mail: kralova@plzen.euZastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 434 ze dne 8. září 2016 nový Územní plán Plzeň, který nabyl účinnosti 1. října 2016.

V současné době připravuje město Plzeň první aktualizaci tohoto dokumentu.  Náměty mohou městské obvody, organizace i veřejnost podávat do 30. září 2018 na podatelnu Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně, Škroupova 4, 301 00 Plzeň. Do změn budou zařazeny též podněty, které byly na stavební úřad zaslány ještě před vyhlášením výzvy. Všechny podané náměty na změnu Územního plánu Plzeň budou následně vyhodnoceny a eventuálně zapracovány.

Územní plán je základní územně-plánovací dokumentace, která navrhuje podobu měst. Územní plán je velmi zjednodušeně řečeno jakýsi "zákon o využití území města".

Územní plán Plzeň se skládá z textové a grafické části. Grafická část obsahuje devět výkresů a čtyři schémata. Součástí územního plánu je odůvodnění, které kromě textové části obsahuje tři výkresy a jedno schéma. Jednotlivé části ke stažení níže.

Územní plán Plzeň byl v rámci celostátní soutěže Stavba roku 2017 vyhlášen Urbanistickým projektem roku 2017.

 

 

 Části územního plánu:

• Textová část - Územní plán Plzeň
• Textová část - Územní plán Plzeň - lokality
• Výkres č. 1 - Základní členění území
• Výkres č. 2 - Hlavní výkres, plochy s rozdílným způsobem využití
• Výkres č. 3 - Urbanistická koncepce
• Výkres č. 4 - Koncepce uspořádání krajiny
• Výkres č. 5 - Územní systém ekologické stability
• Výkres č. 6 - Dopravní infrastruktura
• Výkres č. 7 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství
• Výkres č. 8 - Technická infrastruktura - energetika a elektronické komunikace
• Výkres č. 9 - Veřejně prospěšné stavby
• Schéma A - Občanské vybavení
• Schéma B - Preferovaný způsob vytápění
• Schéma C - Ochrana krajinného rázu
• Schéma D - Rekreace individuální - prostorová regulace

• Textová část - Územní plán Plzeň - odůvodnění
• Textová část - Územní plán Plzeň - odůvodnění lokality
• Výkres č. 1 - odůvodnění - Koordinační výkres
• Výkres č. 2 - odůvodnění - Širší vztahy
• Výkres č. 3 - odůvodnění - Zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa
• Schéma A - odůvodnění - Výškové členění

 

Abecední seznam zkratek používaných v územním plánu v pdf souboru

0014

Odkazy


Formulář - Žádost o změnu Územního plánu Plzeň na stránkách města