ÚvodÚzemní plánováníÚzemní plán města Plzně

Územní plán města Plzně

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Králová

ateliér urbanismu a architektury I

tel. :+420 378 035 030
e-mail: kralova@plzen.euÚzemní plán města Plzně je dokument, který v souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory. Územní plán člení území města na jednotlivá území a plochy a určuje možnosti jejich funkčního využití. Tyto možnosti jsou definovány ve funkčních regulativech pro příslušný typ území a plochy. Pro každý pozemek ve městě Plzni je tedy možné definovat základní možnosti jeho využití.

Územní plán města Plzně byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 114 ze dne 19. října 1995 a jeho závazná část byla vyhlášena obecně závaznou Vyhláškou č. 9/1995 statutárního města Plzně, o závazných částech Územního plánu města Plzně. Formou změn Územního plánu města Plzně se tento dokument v pravidelném dvouletém cyklu až do roku 2010 aktualizoval.

Aktuální verze Územního plánu města Plzně je účinná od 1. listopadu 2010. 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje vydal veřejnou vyhláškou dne 16. prosince 2011 opatření obecné povahy „O stanovení záplavového území plzeňských toků Mže, Úslava, Úhlava, Radbuza a Berounka“ a stanovil nově záplavová území a vymezil aktivní zónu záplavového území v celém úseku stanoveného záplavového území. Rozsah stanoveného záplavového území a jeho aktivní zóny je zakreslen v mapové části. Do dokumentace v papírové podobě je možné nahlédnout na Odboru životního prostředí MMP a Krajském úřadu Plzeňského kraje.
 

Obsah Územního plánu města Plzně
Územní plán města Plzně má textovou a grafickou část. Grafická část zahrnuje výkresy základní a oborové. Základní výkresy Územního plánu města Plzně obsahují všechny potřebné údaje o území. Jsou zpracovány v základním měřítku 1 : 10 000, v případě veřejně prospěšných staveb 1 : 5 000 a jsou závazné. Tyto výkresy jsou k dispozici rovněž v odvozené verzi v měřítku 1 : 20 000.


Základní výkresy


Oborové výkresy

 

6181

Odkazy

Nový územní plán


Vyhláška o závazných částech Územního plánu města Plzně


Záplavová území dle vyhlášky Krajského úřadu Plzeňského kraje z 16. 12. 2011


Funkční využití ploch
na GIS - mapovém portálu
MMP
GRAFICKÉ PŘÍLOHY
  stáhnout
Územní plán města Plzně
(PDF 6,43 MB)