Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 
Proces projednání

V současné době platí Územní plán města Plzně z roku 1995 v aktuální podobě z roku 2010. Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 434 ze dne 8. 9. 2016 nový Územní plán Plzeň, který nabyde právní moci 1. října 2016.

Průběh prací a proces projednávání v roce 2015–2016
Dne 30. 9. 2015 byl zahájen proces tohoto projednávání, v jehož rámci proběhlo veřejné projednání. Veřejné projednání konané dne 10. 11. 2015 bylo přístupné všem. Do 18. 11. 2015 mohl každý uplatnit písemné připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení námitky. Všechny uplatněné připomínky a námitky byly vyhodnoceny a návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu byly doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu k vyjádření. Lhůta pro uplatnění stanoviska byla 30 dnů. Pořizovatel předložil Zastupitelstvu města Plzně návrh na schválení a vydání územního plánu dne 8. 9. 2016. Nový územní plán nabyde právní moci na konci září. Upravený návrh územního plánu najdete zde.


Průběh prací v letech 2010–2012
Důvodem pořízení nového územního plánu byl nejen požadavek vyplývající ze stavebního zákona, ale i potřeba územně plánovací dokumentace reflektující současné společensko-ekonomické podmínky a jejich vývoj. Tato dokumentace bude důsledně naplňovat principy trvale udržitelného rozvoje, vytvoří územně-plánovací předpoklady pro další rozvoj hospodářské základny města, nárůst obyvatel a omezení suburbanizace.

Dle § 188 odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění musí Plzeň pořídit nový územní plán do konce roku 2020. V prostředí legislativy platné v roce 2012 a s přihlédnutím k předpokládané aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje se jako pracovní termín uvažovalo s vydáním nového územního plánu v září 2014. Aktuální novelou stavebního zákona, která nabyla účinnosti na počátku roku 2013, došlo k řadě nových skutečností, které měly přímý vliv na zpracování nového územního plánu, a bylo nutné s nimi pracovat. V jejich důsledku se s největší pravděpodobností posune termín vydání nového územního plánu až na konec roku 2016.

Jedním z nejdůležitějších důvodů pro posunutí termínu byla skutečnost, že nebyla schválená aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Zpracovávaný návrh územního plánu předpokládal schválení aktualizace před zahájením projednávání územního plánu tak, aby byla splněna podmínka souladu s nadřazenou dokumentací. Předpokládalo se její schválení a vydání koncem roku 2013. Ke schválení došlo 10. března 2014. Teprve poté bylo možno zahájit proces projednávání návrhu územního plánu podle stavebního zákona. Dalším neméně podstatným důvodem bylo, že územní plán je zpracováván v souladu s „velkou novelou“ stavebního zákona platnou od 1. 1. 2013 a dle novelizovaných vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. a tato novela stavebního zákona předepisuje složitější způsob projednávání návrhu.

Na základě § 188 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je třeba upravit, projednat a vydat nový územní plán, a to nejpozději do 31. prosince 2020.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Plzně o pořízení nového územního plánu bylo v roce 2010 započato s analýzou stávajícího územního plánu, doplňujícími průzkumy a rozbory území. Následně Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně jako pořizovatel územního plánu ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval a projednal zadání územního plánu, které bylo schváleno Zastupitelstvem města Plzně v březnu 2012.

Současně byla na konci roku 2011 vyhlášena ideová urbanistická soutěž na řešení vnitřní části města. Účelem soutěže bylo nejen nalézt nové náměty a impulsy pro přípravu nového územního plánu, ale též vyhledat partnera pro spolupráci na tvorbě nového územního plánu.

Porota urbanistické soutěže po dvoudenním zasedání v březnu 2012 vybrala dva vítěze, a to autory soutěžních návrhů: číslo 2 – MOBA studio s. r. o. a číslo 7 – Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o. Více informací o soutěži najdete zde.

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 22. března 2012 usnesením č. 114 zadání Územního plánu Plzně, jehož zpracovatelem je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. 26. dubna 2012 zastupitelstvo usnesením č. 194 souhlasilo se závěrečným doporučením poroty dle Protokolu o průběhu soutěže, s promítnutím principů řešení z vítězných návrhů a jejich podrobnějším rozpracováním do návrhu územního plánu a se zahájením jednání s vítěznými týmy o spolupráci se zpracovatelem územního plánu. Návrh územního plánu byl dokončen v prosinci 2013 a následně bude projednán s dotčenými orgány, městskými obvody a veřejností.

Prezentace v roce 2012–2014

Bližší informace o průběhu zpracování jsou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. V Radničních listech od ledna do prosince 2013 pravidelně vycházela rubrika "Nový územní plán" (články jsou ke stažení  v Dokumentech ke stažení - vpravo na této stránce). Zahájení procesu projednání návrhu Územního plánu Plzeň je 14. října 2014. Datum veřejného projednání bude zveřejněno v dostatečném předstihu také na webových stránkách města a elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně.

 

 

Poslední aktualizace:19. 9. 2016

1541

KONTAKT
Ing. Jitka Hánová

úsek územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euODKAZY
Námitky a připomínky k návrhu Územního plánu Plzeň - formulář 2015


iDnes.cz - 27. 10. 2014: Chcete v Plzni stavět? Zkontrolujte si raději pozemek v územním plánu


Pozvánka na výstavu "Územní plán Plzeň - návrh" - vernisáž 24. 10. v 15 h v Měšťanské besedě, otevřeno do 3. 11. denně od 8 do 21 h


Pozvánka na odborný workshop k návrhu nového územního plánu - 29. 10. v 17 hodin v Měšťanské besedě


Platný Územní plán města Plzně


Katalog soutěžních návrhů "Plzeň - vnitřní město"

DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Radniční listy - říjen 2015 - speciální příloha: Územní plán Plzeň - návrh, Zpracovaný územní plán jde do druhého kola (PDF, 3,47 kB) Stáhnout
Radniční listy 2013 - rubrika nový územní plán na straně 2 (ZIP, 3,35 kB) Stáhnout
21. - 27. 1. 2013: Město připravuje nový územní plán - reportáž - Plzeň v kostce (WMV, 8,92 kB) Stáhnout