Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 
Pěší doprava
Úvodním podkladem širšího souboru dokumentů věnovaných pěší dopravě jsou „Zásady řešení pěší dopravy ve městě Plzni“, schválené usnesením Rady města Plzně č. 164 ze dne 24. února 2005. Dokument navazuje na Zásady dopravní politiky města Plzně a rozpracovává jejich šestou kapitolu věnovanou pěší dopravě.

Na Zásady řešení pěší dopravy navázalo v roce 2006 zpracování „Generelu pěších tras města Plzně“. Generel řeší jak podmínky pro pohyb chodců v zastavěném území, tak podmínky pro rekreační pěší dopravu. Opominuta není ani pobytová a společenská funkce pěší dopravy. Závaznými prvky Generelu jsou významná pěší propojení a víceúčelové sportovně rekreační trasy pro pěší a cyklisty - greenways. Generel obsahuje i koncepci rozvoje bezbariérových tras, která byla pro potřeby "Národního rozvojového programu mobility pro všechny" podrobně rozpracována a schválena v samostatném dokumentu „Sledované trasy pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace“.
 

Generel pěších tras včetně návrhu první etapy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 422 dne 7. září 2006. Dokument Sledované trasy pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace byl aktualizován v roce 2011 a schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 60 dne 16. února 2012.
 

První etapa „Generelu“, obsahující trasy podél řek, byla rozpracována v roce 2007 v územní studii „Plzeň – sportovně rekreační trasy v údolích řek - greenways“. Dne 6. září 2007 schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 364 tuto studii jako podklad pro majetkovou přípravu a postupnou realizaci tras a jako podklad pro návrh nových veřejně prospěšných staveb.
Na výše uvedenou územní studii navázalo zpracování technických studií na sportovně rekreační trasy podél jednotlivých řek. V současné době se již pro nejvýznamnější úseky připravují dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Na zajištění výstavby  jednotlivých tras město usiluje o získání dotací z fondů Evropské unie.

Navržená síť sportovně rekreačních tras je postupně rozšiřována i mimo údolí řek, například o trasu z Radčic do Malesic nebo o trasu podél Vejprnického potoka.
Poslední aktualizace:29. 7. 2015

1250

KONTAKT
Ing. Petr Raška

vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury

tel. :+420 378 035 015
e-mail: raskap@plzen.euDOKUMENTY KE STAŽENÍ
Sportovně rekreační trasy v údolích řek – greenways (PDF, 11,78 kB) Stáhnout
Sportovně rekreační trasy v údolích řek - stav projektové dokumentace (PDF, 3,87 kB) Stáhnout
Generel pěších tras města Plzně (JPG, 1,97 kB) Stáhnout
Zásady řešení pěší dopravy v městě Plzni (PDF, 3,21 kB) Stáhnout
Sledované trasy pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace (PDF, 6,33 kB) Stáhnout